Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag

Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag

Het Commissariaat voor de Media heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Het was volgens hen zelf een bewogen jaar: niet alleen organisatorisch, maar ook voor wat betreft de toezichthoudende taken in een sterk veranderend medialandschap.

In het jaarverslag staat beschreven wat zich in 2019 bij het Commissariaat voor de Media en in hun toezichtveld heeft afgespeeld.

"Op organisatorisch vlak kan niet onvermeld blijven dat we in 2019 afscheid namen van de voorzitter van het
Commissariaat, een van onze commissarissen, en de algemeen directeur. De voorzitter van het Commissariaat nam afscheid vanwege het verstrijken van de wettelijke benoemingstermijn. Aan de andere commissaris werd door de minister ontslag verleend. De algemeen directeur vertrok, met alle waarborgen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Integriteit Rijk 2017/2018 en de Gedragscode Integriteit voor het Commissariaat voor de Media, naar een marktpartij.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag vindt, op verzoek van de minister, door ABDTOPConsult een onderzoek plaats naar de governance van het Commissariaat. Ook oriënteren wij ons daarop zelf verder in nauwe samenspraak met het ministerie. Er zijn het afgelopen jaar artikelen in de media verschenen over de cultuur binnen het Commissariaat, over de bovengenoemde ontwikkelingen met betrekking tot de commissarissen en de algemeen directeur, en over het feit dat het commissariaat zich in het verleden niet altijd aan de eigen interne regels en procedures heeft gehouden. Dit heeft impact gehad op de organisatie en alle collega’s die zich elke dag weer voor het Commissariaat en zijn taken inzetten. Er zijn verschillende projecten gestart en maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ondanks de hierboven genoemde organisatorische uitdagingen, vonden er in 2019 veel inhoudelijke werkzaamheden plaats. We zijn erin geslaagd om de doelen, die gesteld waren in de toezichtbrief 2019, te realiseren. Er is ingezet op toekomstbestendige nieuwsvoorziening voor de mediaconsument, de
transparantie van het media-aanbod is gemonitord, en waar nodig zijn er informele toezichtinstrumenten
ingezet of is er formeel gehandhaafd. Er is geïnvesteerd in risicogericht toezicht en er zijn veel gesprekken gevoerd met de sector om nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren en voor te lichten. Er zijn verschillende adviezen en uitvoeringstoetsen uitgebracht en er zijn nieuwe plannen en strategieën voor 2020 opgesteld."