Letterenfonds zoekt nieuwe leden Raad van advies

Letterenfonds zoekt nieuwe leden Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds verwelkomt met ingang van 2021 graag nieuwe mensen in zijn Raad van advies. Zij zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de advisering over aanvragen. Er is behoefte aan mensen met deskundigheid of ervaring op een van deze gebieden: de boekhandel, digitale cultuur, literair educatieve activiteiten (gericht op primair of voortgezet onderwijs en/of mbo), literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, en hedendaagse Nederlandse literatuur in de genres non-fictie, proza en/of poëzie.

De Raad van advies bestaat uit maximaal 50 personen. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om betaalde functies.

Nederlands Letterenfonds
Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Diversiteit en kwaliteit zijn belangrijke trefwoorden in de missie van het Letterenfonds. Het fonds streeft dan ook naar een Raad van advies waarin niet alleen expertises en werkervaring maar ook verschillende achtergronden (gender, leeftijd, cultureel etc) evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Belangstellenden die ook in dit opzicht een bijdrage kunnen leveren worden van harte uitgenodigd te reageren.

Algemeen profiel leden Raad van advies
Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast brengen de leden specifieke deskundigheid in op het gebied van bijvoorbeeld een genre (literaire non-fictie, proza, poëzie, toneelteksten, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken of graphic novels), Friese letterkunde, literair vertalen (uit verschillende talen), literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), interculturele letteren, literair erfgoed, spoken word en andere vormen van literatuur buiten het boek.

Per subsidieregeling wordt een commissie samengesteld. Binnen die commissie adviseren de leden gezamenlijk over de voorgelegde aanvragen voor nieuw werk of nieuwe projecten. Daarnaast geven de leden individueel schriftelijke beoordelingen over de (literaire) kwaliteit van recente boeken, projecten of manifestaties.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.

De vergaderfrequentie en de tijdsinvestering die de beoordelingen en voorbereiding vergen, variëren per adviescommissie. Voor meer informatie over de inhoudelijke kant van het werk, kunt u contact opnemen met de bij de afzonderlijke regelingen vermelde collega(s).

Met ingang van 2021 zoekt het Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies, die kunnen functioneren binnen een (of meer) van de volgende commissies:
Projectsubsidies voor publicaties (voor schrijvers van literair werk)
Bij de commissie Projectsubsidies voor publicaties(voorheen werkbeurzen schrijvers) is ruimte voor vier adviseurs: één met deskundigheid op het gebied van literaire non-fictie, één met deskundigheid op het gebied van proza en twee met dubbeldeskundigheid in de genres poëzie en proza.

De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Biografieregeling
Voor de Biografiecommissie wordt één adviseur gezocht met deskundigheid op het gebied van de literaire non-fictie (met name de biografie) en Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis. Het commissielid adviseert en vergadert één keer per jaar over de projectvoorstellen van biografen. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Daarnaast adviseert de deskundige het bureau regelmatig over aanvragen in het kader van de regeling Literaire uitgaven. Naast genoemde specifieke deskundigheid is ook een brede kennis van de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Literaire manifestaties en activiteiten: incidentele subsidies, tweejarig en vierjarig
Voor de commissie Literaire manifestaties en activiteiten zoekt het Letterenfonds twee adviseurs, waarvan één met specifieke deskundigheid op het terrein van literatuur-educatie en één met financieel-organisatorische expertise.

De commissie adviseert over incidentele én meerjarige subsidieaanvragen voor literaire manifestaties, festivals en literatuur-educatieve activiteiten. Commissieleden zijn in staat zowel de artistieke kwaliteit van de manifestaties (programmering, podiumpresentatie, deelnemende auteurs, interactie met andere disciplines, innovatief vermogen, maatschappelijke rol) als het cultureel ondernemerschap (op basis van begrotingen, marketingplannen) en het publieksbereik van de manifestatie (zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht) te beoordelen. Gezien de huidige bezetting van de adviescommissie gaat de voorkeur uit naar - een adviseur die deskundigheid en ervaring heeft met (het beoordelen van) vooral de financieel-organisatorische aspecten van evenementen en manifestaties, en - een adviseur die literatuur-educatieve projecten op kwaliteit en belang kan beoordelen, zowel voor het primair onderwijs, het vmbo en andere vormen van voortgezet onderwijs, als het mbo.

Digitale literatuur
Voor de commissie Digitale literatuur worden vier adviseurs gezocht.
De toekomstige leden zullen gaan adviseren over door rechtspersonen ingediende subsidieaanvragen die zijn gericht op de ontwikkeling van digitale literaire projecten. Binnen de adviescommissie is deskundigheid aanwezig op het gebied van interaction design, kunstmatige intelligentie, games, VR/AR/MR, nieuwe media(kunst), digitale cultuur en (online) marketing & publieksbereik. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze zowel de kwaliteit als de haalbaarheid van de voorgelegde projecten kunnen beoordelen.

Gezien het uiteenlopende karakter van de aanvragen gaat de voorkeur uit naar personen met:
- kennis van actuele stand van zaken met betrekking tot digitale cultuur, en
- affiniteit met multimediale literatuur en kunst;
die daarnaast expertise hebben op een of meer van de onderstaande terreinen:
- kennis van multimediale projecten (apps, games, websites, combinaties van tekst en beeld, en de verbinding van literatuur en kunst met nieuwe technische mogelijkheden);
- kennis van interaction design
- kennis van kunstmatige intelligentie
- kennis van sites/digitale platforms: niet alleen technische deskundigheid, maar ook gevoel voor de werking (gebruiksvriendelijkheid, overdracht informatie, toegankelijkheid)
- kennis van de financiering van projecten op dit terrein (beoordeling ondernemerschap)
- kennis van doelgroepen en publieksbereik (wie zit waar op het internet, social media)

Schwob-regeling
Voor de Schwob-commissie wordt een adviseur gezocht met ervaring in de boekhandel. Het commissielid adviseert over de aanvragen van Nederlandse uitgevers voor een tegemoetkoming in de kosten voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, te weten vertaalde klassiekers, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. Van kandidaten wordt een brede kennis van de internationale literatuur uit de twintigste eeuw verwacht, alsook kennis van het literair bedrijf, ondernemerschap en publieksbereik. Zie ook www.schwob.nl

Procedure
Een motivatiebrief met cv kunt u tot en met zondag 15 november 2020 per mail versturen aan j.kamp@letterenfonds.nl. Vermeld in de onderwerpregel: sollicitatie Raad van advies (en noem daarbij ook de relevante regeling/commissie). Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van uw motivatiebrief met cv wordt uiteraard (na bovengenoemde datum) per mail bevestigd.

Aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. Deze selectiecommissie bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee externen (een namens de Auteursbond en een namens de Mediafederatie / Literaire Uitgeversgroep). De selectie vindt primair plaats op basis van de schriftelijke aanmeldingen. De besluiten zijn in december te verwachten.