Letterenfonds publiceert Beleidsplan 2021-2024

Letterenfonds publiceert Beleidsplan 2021-2024

De literatuur ontwikkelt zich steeds in steeds meer vormen, binnen en buiten het boek. Tegelijkertijd zijn veranderingen in vrijetijdsbesteding en leesmotivatie, met name onder jongeren, van grote invloed op de boeken- en leescultuur. In het Beleidsplan 2021-2024, dat op 31 januari 2020 is aangeboden aan de minister van OCW, richt het Letterenfonds zich daarom op verbreding van het domein, diversiteit en inclusie, fair practice, duurzaamheid, en, samen met de partners in de Leescoalitie, op leesbevordering.

Het budget voor de vier grootste subsidieregelingen – de projectsubsidies voor oorspronkelijk werk en literaire vertalingen, de ondersteuning van literaire en literair-educatieve evenementen en festivals en de translation grants voor buitenlandse uitgeverijen blijft behouden of wordt verruimd.

Naast de ontwikkelbeurzen voor schrijvers wordt per 2021 ook aan literair vertalers de mogelijkheid geboden om op deze manier hun professionele ontwikkeling en ondernemerschap te versterken. Om overlap te vermijden wordt de regeling Reiskosten buitenland (studiereizen) beëindigd.

Andere veranderingen die in het Beleidsplan 2017-2020 worden voorgesteld:

  • Het Letterenfonds zal in de komende periode spoken word, podcasts en digitale vormen van literatuur breder ondersteunen. Voor makers buiten het boek wordt een aanvraagmogelijkheid gecreëerd. De literaire podia kunnen hierbij een rol als poortwachter vervullen; zoals de uitgeverijen dat voor het boek doen.
  • Het Letterenfonds zal fair practice nadrukkelijker op de voorgrond plaatsen en het, in de vorm van de door de cultuursector opgestelde Fair Practice Code, per 2021 ook expliciet onderdeel maken van de regelingen voor vier- en tweejarige subsidies. Verder blijft het Letterenfonds de door de letterensector gemaakte afspraken hanteren als subsidievoorwaarde.
  • Een grotere diversiteit van het aanbod, met literair werk dat verschillende lezersgroepen aanspreekt, kan ook de ontlezing helpen terugdringen. Daarom zal de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur worden uitgebreid met subsidiemogelijkheden voor de productie van jeugdboeken gericht op een (cultureel) divers publiek.
  • Samen met de partners in de Leescoalitie spant het fonds zich in voor literatuureducatie, promotie van literatuur en een betere afstemming van leesbevorderingsactiviteiten.
  • Het fonds wil een bijdrage leveren aan een duurzame wereld en zal het aantal reizen beperken. Tegelijk wil het uiteraard wél de kwaliteit en betrokkenheid van het internationale netwerk, die essentieel is voor de verspreiding van de Nederlandse literatuur, hoog houden. Daarom wordt nu samengewerkt met een vijftal intendanten, ambassadeurs voor specifieke regio’s (Zuid-Amerika, Turkije, het Arabische taalgebied, Rusland en Noord-Amerika). Ook zullen de (inter)nationale festivals in Nederland meer worden betrokken bij de promotie van de Nederlandse literatuur en haar auteurs in het buitenland.
  • Het buitenlandse promotie- en manifestatiebeleid van het fonds blijft de komende jaren in de eerste plaats gericht op grote, strategisch belangrijke taalgebieden als het Engelse en het Duitse taalgebied. Daarnaast zijn manifestaties in onder meer Göteborg voorzien.
  • Bij de samenstelling van de 10 Books zal een externe redactie worden betrokken. Bij de andere buitenlandbrochures gebeurde dat al.
  • Om nieuwe literair vertalers (uit het Nederlands) te werven en behouden zal het Vertalershuis Amsterdam de verblijfmogelijkheden voor beginnende vertalers vergroten.