mediafederatie


Wouter van Gils nieuwe voorzitter Mediafederatie

Wouter van Gils is per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de Mediafederatie. Hij volgt Derk Haank op die vanaf 2016 in twee zittingstermijnen de voorzittersrol heeft vervuld.


NDP Nieuwsmedia verlaat de Mediafederatie

NDP Nieuwsmedia zal per 1 januari 2023 het lidmaatschap van de Mediafederatie beëindigen. Daartoe heeft het bestuur besloten, omdat de private nieuwssector bij politiek en overheid specifieke belangen behartigt en aandachtspunten heeft, die voor andere uitgeefbedrijven niet of minder aan de orde zijn.


MEVW presenteert Visiedocument

Deze week is het MEVW Visiedocument gepresenteerd tijdens de MEVW Netwerk en Kennissessiebijeenkomst. Het motto: samen werken aan kennis en ontwikkeling.(lees/download het document hier)


Jorien Castelein nieuwe voorzitter MEVW

Met ingang van 13 oktober 2022 zal Jorien Castelein, algemeen directeur Blink, Jeroen Kuerble opvolgen als bestuursvoorzitter van MEVW, de branchevereniging voor uitgevers en toetsontwikkelaars in de educatieve, professionele en wetenschappelijke onderwijs- en opleidingsmarkt.


Tom Nauta verlaat NDP Nieuwsmedia

Directeur Tom Nauta van NDP Nieuwsmedia wordt per 1 juli 2022 directeur-bestuurder van NORMA, de rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars. Daarmee neemt hij afscheid van de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, die hij sinds 2010 leidde. Het bestuur van NDP Nieuwsmedia is inmiddels een procedure voor de werving van een geschikte opvolger gestart.


Gedragscode Mededingingsrecht bij de Mediafederatie

De Mediafederatie staat voor een goede naleving van het mededingingsrecht. Om te voorkomen dat bedrijven en/of personen bewust of onbewust onrechtmatig handelen en daarmee zichzelf en hun brancheorganisatie schaden heeft de Mediafederatie een Gedragscode opgesteld. De Mediafederatie verlangt van haar leden dat zij zich houden aan de regels in deze code.